POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació, t’expliquem la manera com seran tractades les dades personals recaptades a través: (i) del lloc web https://www.live.ubeat.tv, (ii) de les plataformes de venda d’entrades i, (iii) durant l’esdeveniment UBEAT LIVE, així com els tercers als quals es podran comunicar aquests, en quines condicions i com exercitar els drets.

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades recaptades a través del lloc web https://www.live.ubeat.tv és MEDIAPRODUCCIÓ S.L.U. amb CIF B60188752 i domicili social a Av. Diagonal, Num.177-183, 08018, Barcelona (en endavant “MEDIAPRO”). Així mateix, si adquireixes les entrades a través de https://www.live.ubeat.tv , MEDIAPRO serà el responsable del tractament.

D’altra banda, el responsable del tractament de les dades recaptades a través de les plataformes externes de venda d’entrades són cadascuna de les plataformes de vendes d’entrades. Pots trobar més informació sobre el tractament de les teves dades en les polítiques de privacitat disponibles als llocs webs d’aquestes plataformes de vendes d’entrades.

Si acceptes la tramesa de comunicacions comercials, per part de MEDIAPRO aquesta entitat serà la responsable del tractament.

El responsable del tractament de les dades recaptades durant l’esdeveniment UBEAT LIVE (en endavant “UBEAT LIVE” o l'”ESDEVENIMENT”) serà MEDIAPRO.

II . FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES, CATEGORIES DE DADES TRACTADES I CONSERVACIÓ

MEDIAPRO tractarà les dades recaptades a través del lloc web https://www.live.ubeat.tv amb les següents finalitats:

 1. Atendre les possibles consultes relatives a l’Esdeveniment que ens puguis plantejar a través dels correus electrònics habilitats al lloc web: live@ubeat.tv, comercial.live@ubeat.tv, info@ubeat.tv i soporte.live@ubeat.tv

Per a la finalitat descrita en l’ apartat anterior, MEDIAPRO tractarà principalment dades de caràcter identificatiu com a nom i cognoms, correu electrònic i aquells altre que hi puguis incloure. Tractarem les teves dades per a aquesta finalitat fins que ens demanis la supressió de les teves dades. Així, una vegada que ens sol·licitis la supressió de dades, les conservarem bloquejats per un termini màxim de 6 anys per atendre eventuals responsabilitats del tractament de les teves dades personals i, si s’escau, acreditar davant les autoritats de protecció de dades (i davant qualssevol altres autoritats competents) que complim les nostres obligacions legals.

 

 1. Gestionar la venda d’entrades; enviar confirmació de l’assistència a l’Esdeveniment; enviar comunicacions relatives a la necessitat de reprogramar la data de l’Esdeveniment; donar resposta a les consultes que ens puguis plantejar; enviar comunicacions o enquestes relacionades amb l’Esdeveniment o complir amb la normativa aplicable (per exemple, en matèria de seguretat).

 

Per a la finalitat descrita a l’ apartat anterior MEDIAPRO tractarà principalment dades de caràcter identificatiu, com nom i cognoms i correu electrònic. Tractarem les teves dades per complir amb les finalitats per a les quals van ser recaptades i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

 1. Trametre comunicacions comercials relatives a productes similars als adquirits pels usuaris en https://www.live.ubeat.tv.

 

Per a aquesta finalitat MEDIAPRO tractarà dades de caràcter identificatiu. Les dades seran tractades fins que l’ usuari exerceixi el dret de supressió o d’ oposició.

 

MEDIAPRO tractarà les dades recaptades a través de la plataforma de venda d’ entrades amb les següents finalitats:

 

 1. Enviar confirmació de l’ assistència a l’ Esdeveniment; enviar comunicacions relatives a la necessitat de reprogramar la data de l’Esdeveniment; donar resposta a les consultes que ens puguis plantejar; enviar comunicacions o enquestes relacionades amb l’Esdeveniment o complir amb la normativa aplicable (per exemple, en matèria de seguretat).

 

Per a les finalitats descrites a l’ apartat anterior MEDIAPRO tractarà principalment dades de caràcter identificatiu, com nom i cognoms i correu electrònic. Tractarem les teves dades per complir amb les finalitats per a les quals van ser recaptades i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

Si acceptes l‘enviament de comunicacions comercials per part de MEDIAPRO, aquesta tractarà el teu nom i cognoms i correu electrònic fins que sol·licitis donar-te de baixa en aquestes comunicacions o la supressió de les teves dades.

 

MEDIAPRO tractarà les dades recaptades durant l’ ESDEVENIMENT amb les següents finalitats:

 

 1. Gestionar el lliurament del premi en cas que resultis guanyador d’ algun sorteig o concurs durant la celebració de l’ Esdeveniment.

 

Per a aquesta finalitat MEDIAPRO tractarà principalment dades de caràcter identificatiu, com nom i cognoms i de contacte com a correu electrònic i adreça postal, durant el termini necessari per complir amb les finalitats per a les quals van ser recaptats i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’ aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 

 1. L’Esdeveniment serà gravat, per la qual cosa podrem recaptar la imatge i/o veu dels assistents a l’Esdeveniment per a la producció d’obres audiovisuals sent aquestes dades conservades sense límit temporal per a la seva emissió i explotació.

 

Durant l’ESDEVENIMENT les teves dades poden ser recaptades per a altres finalitats i/o per altres responsables del tractament, no obstant això, en el moment de la recollida de les dades se t’indicarà la manera com seran tractades.

 

III. DESTINATARIS DE LES DADES

 

Per a les finalitats anteriors, aquestes dades podran ser comunicades a:

 

 1. Altres empreses del Grup Mediapro al qual pertany MEDIAPRO, entre les quals s’ inclouen les disponibles en els següents llocs web: http://entidades.grupmediapro.tv per a la gestió administrativa interna del Grup Mediapro sobre la base de l’ interès legítim.
 2. Autoritats tributàries, organismes públics, i altres administracions competents.
 3. Proveïdors que poguessin prestar serveis a MEDIAPRO, com ara Mailchimp, entitat que es troba ubicada als EUA, país que no ofereix un nivell de protecció de dades equiparable a l’Espai Econòmic Europeu i amb el qual s’han subscrit les clàusules contractuals tipus.
 4. Les imatges i/o veu dels assistents poden ser comunicats a patrocinadors de l’Esdeveniment.

 

 1. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

Si contactes a través dels correus electrònics prensa.live@ubeat.tv , comercial.live@ubeat.tv, info@ubeat.tv i/o soporte.live@ubeat.tv la base que legitima el tractament és l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i l’interès legítim de MEDIAPRO per contestar les consultes i sol·licituds que planteges.

En adquirir l’entrada a través del web https://www.live.ubeat.tv, MEDIAPRO tractarà les teves dades per gestionar la venda de l’entrada així com per enviar-te informació relativa a l’Esdeveniment sobre la base legítima de l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part (l’adquisició de l’entrada).

 

Si adquireixes l’entrada a través del web https://www.live.ubeat.tv, MEDIAPRO podrà enviar-te comunicacions comercials relatives a productes similars als adquirits en base l’execució en base l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part (l’adquisició de l’entrada).

 

Si acceptes l’enviament de comunicacions comercials per part de MEDIAPRO, la base que legitima el tractament és el teu consentiment.

 

MEDIAPRO podrà tractar les dades per enviar-te informació relativa a l’ESDEVENIMENT sobre la base legitima de l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part (l’adquisició de l’entrada) i el compliment d’obligacions legals.

La base que legítima el tractament de les dades per a l’ enviament d’ un premi serà el consentiment.

La imatge i/o veu dels assistents seran tractats sobre la base legal de l’autorització de cessió de drets i de l’interès legítim de MEDIAPRO per a la producció d’obres audiovisuals.

 

 1. DRETS DELS INTERESSATS

Els usuaris tenen els següents drets en relació amb les seves dades personals:

(i)dret d’accés a les dades personals o dret a adreçar-se al responsable del tractament per saber si està tractant o no les seves dades personals i, en cas que ho estigui fent, el dret a obtenir, entre altres dades, la següent informació: (i) una còpia de les dades personals que són objecte del tractament; (ii) les finalitats del tractament; (iii) les categories de dades personals que es tracten; (iv) els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, —en particular, els destinataris en països tercers o organitzacions internacionals—; el termini previst de conservació de les dades personals, o si això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

(ii)dret que es rectifiquin les dades personals de l’Usuari o que es completin quan el responsable del tractament els tingui inexactes o no complets (per a la qual cosa l’Usuari haurà d’indicar a quines dades es refereix i la correcció que cal realitzar, a més d’aportar amb la seva petició la documentació justificativa, quan això sigui necessari).

(iii)dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, al fet que el responsable del tractament realitzi un tractament de les dades personals de l’Usuari, per exemple, quan es tractin les dades de l’Usuari per enviar-li comunicacions comercials.

(iv)dret de supressió de les dades personals de l’Usuari o dret “a l’oblit”, que permet als Usuaris demanar al responsable del tractament la supressió de les seves dades personals quan es doni alguna de les següents circumstàncies, entre d’altres: (i) les dades personals de l’Usuari ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera; (ii) l’Usuari retira el consentiment prestat per al tractament de dades personals i no hi ha altra raó que justifiqui que el responsable del tractament segueixi tractant-los; (iii) si les dades de l’Usuari s’han tractat de manera il·lícita. En qualsevol cas, els Usuaris han de saber que pot ser factible no atendre una sol·licitud de supressió de dades quan el tractament sigui necessari per a l’exercici de la llibertat d’expressió i informació, per al compliment d’una obligació legal, per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament,   per raons d’ interès públic, en l’ àmbit de la salut pública, amb fins d’ arxiu d’ interès públic o per a la formulació, l’ exercici o la defensa de reclamacions.

(v)dret a la limitació del tractament de les dades personals de l’Usuari, que permet a l’Usuari demanar al responsable del tractament:

(a) la suspensió del tractament de les seves dades personals —quan l’Usuari impugni la seva exactitud o en casos en què s’hagi oposat al tractament, en determinades condicions—; o

(b) la conservació de les dades durant un període determinat —quan el tractament sigui il·lícit i l’usuari s’oposa a la supressió, però demana la limitació del tractament, o quan el responsable ja no necessiti aquestes dades per a les finalitats del tractament, però l’Usuari sí, per plantejar reclamacions o defensar-se—.

(vi)dret a la portabilitat de les dades personals de l’Usuari, que faculta l’Usuari perquè, quan el tractament sigui per mitjans automatitzats, (i) l’Usuari rebi les dades personals que hagi facilitat al responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, i (ii) l’Usuari pugui transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament,   sempre que la justificació del tractament sigui el consentiment de l’ Usuari o l’ execució d’ un contracte.

(vii)dret de l’Usuari a no ser objecte de decisions individuals automatitzades basades únicament en el tractament de les seves dades personals, la qual cosa suposa que l’Usuari estigui facultat per exigir no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre l’Usuari o l’afecti significativament de forma similar. Aquest dret no és aplicable quan sigui necessari adoptar aquestes decisions per celebrar o complir un contracte entre l’ Usuari i el responsable, ni quan el tractament de les dades es fonamenti en el consentiment previ de l’ Usuari.

(viii)Dret a revocar el consentiment. Quan la base jurídica que legitima el tractament és el consentiment, la persona interessada té dret a retirar-lo o revocar-lo en qualsevol moment. La retirada o revocació del consentiment no té efectes retroactius. Per tant, no afecta la licitud del tractament fonamentada en el consentiment previ a la retirada.

Per exercir aquests drets, així com per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de MEDIAPRO per a qualsevol consulta que puguis tenir sobre aquesta Política de Privacitat o sobre com MEDIAPRO tracta les teves dades personals, pots dirigir-te a aquesta a través dels següents mitjans:

(a) Per correu postal: MEDIAPRO, Avinguda Diagonal 177-183, 12a Planta, 08018, Barcelona.

(b) Per correu electrònic: dpd@mediapro.tv (aquesta adreça de correu electrònic està únicament destinada a qüestions relacionades amb la protecció de dades per la qual cosa no s’atendrà qualsevol altra qüestió o consulta no relacionada).

En tots dos casos, et preguem que indiquis com a referència la següent: “Ref. Protecció de Dades – UBEAT LIVE”.

Sens perjudici de l’anterior, MEDIAPRO podrà denegar aquelles sol.licituds de drets que siguin infundades o excessives.

Addicionalment a l’anterior, tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si consideres que els teus drets no han estat atesos correctament o s’ha incomplert la normativa aplicable en el tractament de les teves dades personals.