CONDICIONS
D’ÚS

CONDICIONS D’ÚS

 1. QUÈ HAS DE SABER ABANS DE SEGUIR NAVEGANT?

AVÍS INTRODUCTORI: EDAT MÍNIMA DE 16 ANYS PER ACCEDIR, TIPUS D’USUARIS I ACCÉS A ENTORNS ALIENS A MEDIAPRO A TRAVÉS DEL WEB

Aquest document (en endavant, les “Condicions d’Ús”) regula l’accés i l’ús dels llocs web www.ubeat.live o www.live.ubeat.tv (en endavant, la “Web”), a través d’un navegador web o mitjançant aplicacions desenvolupades per a dispositius mòbils, així com l’accés als continguts que puguin estar disponibles a la Web, la prestació dels serveis que s’hi realitzin,  i les eventuals responsabilitats derivades de l’ incompliment o del compliment defectuós de les Condicions d’ Ús.

L’accés i la utilització de la Web, així com qualsevol accés a qualsevol dels Continguts, atribueix la condició d’usuari de la Web (en endavant, l'”Usuari”) i implica la teva acceptació, sense reserves, de totes les Condicions d’Ús en el moment en que es produeixi aquest accés o utilització (o ambdues). A continuació, ens referim a tu com “l’Usuari”.

Les Condicions d’Ús, de les quals formen part tant la Política de Privacitat com la Política de Cookies, són un contracte entre l’Usuari i MEDIAPRO, per la qual cosa són obligatòries per a ambdues parts. Per tant, has de llegir-les detingudament i si no hi estàs d’acord, no les comprens o, per qualsevol raó no les compleixes, (per exemple, per ser menor de 16 anys) has de cessar immediatament en la navegació i abstenir-te d’utilitzar en qualsevol forma aquest lloc web. Si tens 16 anys o menys NO pots fer servir la nostra Web, per la qual cosa has de tancar-la immediatament.

A la Web apareixen banners (anuncis publicitaris que poden incloure imatges, textos, àudios, vídeos i altres formats, generalment ubicats a la part superior o lateral de les pàgines web). Si fas clic sobre el banner passaràs a un entorn web diferent de la Web i aliè al control de MEDIAPRO. A l’acceptar aquestes Condicions d’Ús declares expressament saber l’anterior i que no podràs dirigir reclamacions contra MEDIAPRO, per les conseqüències derivades de punxar en un bàner de la Web, per la qual cosa renúncies expressament a fer-ho.

MEDIAPRO es reserva expressament el dret a modificar les Condicions d’ Ús en qualsevol moment. En cas de modificació de les Condicions d’ Ús es posarà a disposició dels Usuaris la nova versió amb antelació suficient, i s’ enviarà una comunicació informativa a tots els Usuaris registrats, amb la possibilitat de recaptar la seva acceptació expressa, en cas que fos necessària.

 1. DE QUI ÉS AQUEST LLOC WEB? COM POTS CONTACTAR AMB NOSALTRES?

INFORMACIÓ MERCANTIL I DADES DE CONTACTE DE L’ ENTITAT RESPONSABLE DEL WEB, TAMBÉ ALS EFECTES DE LA SEVA ACTIVITAT DE PRESTADORA DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

La titular de la Web és la societat de nacionalitat espanyola MEDIAPRODUCCIÓN, SLU, (MEDIAPRO), amb domicili a Av. Diagonal, 177-183, Edifici Imagina, 08018, Barcelona (Espanya) proveïda de CIF B-60188752 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 24885, foli 156, full B80718. Per a qualsevol qüestió relacionada amb la Web pots posar-te en contacte amb MEDIAPRO escrivint a l’adreça de correu electrònic info@ubeat.tv, i atendrem la teva sol·licitud tan aviat com ens sigui possible.

 1. COM HAS DE FER SERVIR AQUEST LLOC WEB?

ÚS DE LA WEB I FORMES DE REGISTRE, REGISTRE I ÚS DE LA WEB. EDAT MÍNIMA DE 16 ANYS. CARÀCTER GRATUÏT DE LA WEB.

Pots fer servir la Web sempre que tinguis 16 anys o més, i compleixis les Condicions d’Ús.

Pots fer servir la Web navegant per les seves interfícies o pàgines sense necessitat de registrar-te, cosa que et permetrà visualitzar els diferents Continguts de lliure accés que hi hagi, en cada moment, en les seves interfícies.

Serà responsabilitat de l’Usuari assegurar que els seus sistemes i infraestructures són els adequats i necessaris per a la correcta utilització de la Web, així com la configuració d’aquests, en especial pel que fa als sistemes de seguretat.

 1. DE QUI ÉS LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL D’AQUEST LLOC WEB? EN QUÈ CONSISTEIX EL TEU DRET A NAVEGAR PER ELL?

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. DRET D’ ÚS NO EXCLUSIU I PER A GAUDI PERSONAL. LIMITACIONS PER A L’ USUARI I RESPONSABILITAT D’ AQUEST

MEDIAPRO és titular o, si s’escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Web, així com de tots els Continguts, inclosos la pròpia Web o plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies i qualsevol altra informació o contingut i els serveis disponibles a través la Web.

Així mateix, MEDIAPRO és titular —o en el seu cas legítima llicenciatària d’explotació— del codi, disseny, estructura, bases de dades i diferents elements de programari de la Web.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i/o utilització de la Web per part de l’Usuari, ni la utilització dels Continguts, productes i/o serveis oferts per MEDIAPRO a través de la Web impliquen una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets part de MEDIAPRO.

L’Usuari disposa d’un dret d’ús no exclusiu dels Continguts i/o serveis de la Web, dins d’un àmbit estrictament domèstic, i únicament amb la finalitat de gaudir personalment de les prestacions dels serveis que la mateixa ofereix, d’acord amb les presents Condicions d’Ús. L’Usuari declara expressament saber que té prohibit descarregar, reproduir, gravar, compartir, distribuir, comunicar públicament, transformar o alterar en qualsevol forma els Continguts perquè només té autorització per visualitzar-los a la Web (o, el que és el mateix, només pot visionar-los en streaming, a través de la Web).

Les referències a marques o noms comercials registrats o altres signes distintius, ja siguin titularitat de MEDIAPRO o de terceres empreses, porten implícita la prohibició del seu ús sense el consentiment de MEDIAPRO i/o dels seus legítims titulars. En acceptar aquestes Condicions d’Ús l’Usuari declara expressament saber que, en cap moment, l’accés, la navegació o la utilització de la Web i/o dels seus Continguts confereix a l’Usuari cap dret sobre els signes distintius en ella inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts i/o serveis de la Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels Continguts, per a qualssevol propòsits diferents del visionat personal de l’Usuari a través de la Web. Per tant, l’ Usuari reconeix expressament i accepta que no pot utilitzar els esmentats elements, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, per a qualssevol explotacions públiques, o amb finalitats comercials, promocionals, etc.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels Continguts que l’Usuari trobi a la Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts a la Web.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència al Web d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra índole haurà de notificar-ho immediatament a MEDIAPRO a través de l’adreça de correu electrònic info@ubeat.tv perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes. De la mateixa manera, en cas que qualsevol Usuari o un tercer considerin que algun dels Continguts de la Web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets, hauran de remetre una comunicació a la referida adreça de correu electrònic, amb la documentació necessària que acrediti aquest extrem, i les entitats responsables de la Web donaran complerta resposta tan aviat com sigui possible.

 1. QUINES REGLES ET COMPROMETS A COMPLIR EN ACCEPTAR AQUESTES CONDICIONS? QUINES PRECAUCIONS HAS DE PRENDRE PER NO ASSUMIR RESPONSABILITATS?

REGLES D’ ÚS DE LA WEB. RESPONSABILITAT DE L’ USUARI I GARANTIES D’ INDEMNITAT A FAVOR DE MEDIAPRO. PUBLICACIÓ DE CONTINGUTS PER PART DE L’ USUARI: LIMITACIONS I RESPONSABILITATS DE L’ USUARI

Deures de l’Usuari de la Web en quant a la seva utilització, responsabilitats de l’Usuari pel seu incompliment i garantia d’indemnitat

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts, materials i serveis oferts a través de la Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament jurídic, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans,  provocar danys en els sistemes físics i lògics de MEDIAPRO, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.

La realització de qualsevol actuació com les descrites en el paràgraf anterior per l’ Usuari podrà provocar l’adopció de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’ exercici dels seus drets o obligacions, entre les quals es troba l’ eliminació o bloqueig del compte de l’ Usuari infractor.

L’Usuari reconeix expressament que en el supòsit que realitzi les esmentades actuacions no tindrà dret a accedir a la Web, ni a reclamar cap indemnització pels danys i perjudicis causats. Per contra, l’Usuari serà l’únic responsable dels danys i perjudicis que pogués causar la seva actuació a MEDIAPRO o a tercers. A aquest efecte, l’Usuari reconeix expressament i accepta mantenir indemne MEDIAPRO i la resta d’entitats del seu grup empresarial (totes elles identificades en els següents enllaços: http://entidades.imagina–media.com i https://www.mediapro.tv/es/; en endavant, les “Entitats del GRUP MEDIAPRO”) respecte de qualsevol danys i perjudicis derivats d’actuacions com les que es descriuen en aquest apartat o qualsevol altres similars o anàlogues. Aquesta garantia d’indemnitat cobreix no solament l’import de la indemnització i les costes d’eventuals procediments judicials o arbitrals, sinó també les despeses de professionals (advocats, pèrits, procuradors, etc.) que hagués de realitzar MEDIAPRO o qualsevol de les entitats del seu grup empresarial per defensar els seus drets i/o interessos, tant judicialment com extrajudicialment.

 1. COM FUNCIONEN ELS ENLLAÇOS O LINKS? QUAN PASSES A ESTAR EN UN ALTRE LLOC WEB?

ENLLAÇOS

Enllaços a la Web a altres llocs web, aliens a MEDIAPRO

L’Usuari declara expressament conèixer que MEDIAPRO no gestiona ni controla altres pàgines web accessibles a través d’enllaços inserits a la Web, ni el contingut d’aquestes al qual es pogués accedir mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts. L’Usuari declara expressament saber que els llocs web diferents a la Web, encara que estiguin accessibles a través d’un enllaç inserit en aquesta o a través d’aquesta, així com el contingut d’altres llocs web, són gestionats per tercers aliens a MEDIAPRO, els quals no disposen ni de mitjans humans ni de mitjans tècnics per conèixer de forma prèvia,  controlar, aprovar, supervisar ni controlar en cap forma la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les quals es puguin establir enllaços des del Web.

L’Usuari declara ser conscient que MEDIAPRO no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des de la Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis,  els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers enllaçades a la Web són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament a MEDIAPRO, als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes,  acció que MEDIAPRO duran a terme en el menor temps possible des que tingui coneixement de tal circumstància.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des de la Web a un altre lloc o plataforma web aliens no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre MEDIAPRO i el responsable d’aquesta plataforma o lloc web aliens.

Enllaços al Web a plataformes i a xarxes socials, alienes a Mediapro

MEDIAPRO es reserva expressament el dret a posar a disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permetin als mateixos accedir als canals i pàgines, accessibles a través de la Web, que MEDIAPRO pogués mantenir en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.ej. Facebook,  Twitter o Instagram, entre d’ altres). La inclusió d’aquests enllaços al Web tindria per únic objecte facilitar als Usuaris l’accés a aquests canals i pàgines de la Web a les diferents plataformes i xarxes socials.

Aquestes plataformes són completament externes a la Web i, per tant, estan fora del control de MEDIAPRO. En accedir a aquestes xarxes externes, l’Usuari ingressa en un entorn no controlat per MEDIAPRO, per la qual cosa aquesta no pot assumir ni assumeix cap responsabilitat sobre el que pugui succeir en aquests entorns.

La posada a disposició dels Usuaris de la Web d’aquestes aplicacions i eines no implica l’existència de cap relació entre MEDIAPRO i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de MEDIAPRO dels seus continguts, serveis, polítiques d’ús i de privacitat, etc., sent el seu titular,  fabricant o distribuïdor l’ únic responsable d’ aquests.

L’Usuari declara expressament conèixer que tota la informació que el mateix Usuari desitgeix proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia i exclusiva responsabilitat.

Atès que MEDIAPRO no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, plataformes enllaçades, etc., l’Usuari reconeix i accepta que MEDIAPRO no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari pugui accedir en aquestes plataformes o llocs web, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per aquest motiu, l’ Usuari ha d’ extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir.

Enllaços en llocs web aliens a Mediapro, amb destinació a la Web

MEDIAPRO no autoritza l’establiment d’un enllaç a la Web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les Lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris podran establir enllaços en les seves respectives pàgines web que dirigeixin a la Web, sempre que respectin totes les següents condicions:

 • l’enllaç no podrà reproduir el contingut de la Web o parts d’aquesta de cap manera.
 • no està permès crear ni un browser (navegador o cercador) sobre les seccions de la Web, i de cap altra manera es podrà modificar la Web o afavorir l’accés a les seves pàgines evitar-se la pàgina d’inici de la Web o sense que l’internauta sigui conscient que és a la Web.
 • no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre la Web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que MEDIAPRO ha autoritzat l’enllaç, o que han supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s’estableix aquest enllaç.
 • la pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç a la Web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades personals.

MEDIAPRO no té facultats ni mitjans humans ni tècnics per conèixer tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines o llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Web. MEDIAPRO no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableixi aquest enllaç amb destinació a la Web (en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts,  en general).

 1. QUINES RESPONSABILITATS ASSUMEIX MEDIAPRO PER AQUEST LLOC WEB?

RESPONSABILITATS I GARANTIES DE MEDIAPRO I DRET A SUSPENDRE ELS SERVEIS DE LA WEB

L’acceptació dels termes d’aquestes Condicions d’Ús suposa la conformitat de l’Usuari amb les normes d’ús dels continguts i/o serveis. L’Usuari per tant declara expressament conèixer que corre del seu propi compte i risc la utilització de la Web.

MEDIAPRO està profundament compromesa amb què el servei funcioni correctament i conforme a les Condicions d’ Ús. Sens perjudici de l’ anterior, no està en disposició d’ evitar que es produeixin, especialment per la intervenció de tercers malintencionats, situacions de les quals es poguessin derivar responsabilitats. Per a aquests casos, es compromet a actuar amb la major celeritat possible per resoldre qualssevol inconvenients que poguessin generar-se als Usuaris, si bé no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis de la Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició,  ja que sempre hi pot haver actuacions de tercers fora del seu control.

En conseqüència, MEDIAPRO no garanteix ni es fa responsable de:

 • la continuïtat dels Continguts ni dels continguts proporcionats pels Usuaris a través del Web;
 • l’absència d’errors en aquests continguts;
 • l’absència de virus i/o altres components danyosos a la Web o al servidor en què s’allotja la Web;
 • la invulnerabilitat de la Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’hi adoptin;
 • la falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la Web;
 • els danys o perjudicis que causi, a si mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringís les Condicions d’Ús o vulnerés els sistemes de seguretat de la Web.

No obstant això, MEDIAPRO ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i d’acord amb l’estat de la tècnica, perquè el funcionament de la Web sigui l’adequat, i per reduir al mínim els errors.

MEDIAPRO no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats pels Usuaris o per tercers a través de la Web. MEDIAPRO no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al Web provinents de fonts alienes a la mateixa, siguin els Usuaris o tercers, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a les quals s’enllaci des de la Web. MEDIAPRO no pot ser responsabilitzada per hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ ús de les esmentades informacions.

En tot cas, MEDIAPRO es reserva expressament el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis de la Web, amb o sense prèvia notificació, als Usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents Condicions d’Ús,  sense que hi hagi la possibilitat de l’Usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa, i sense perjudici dels drets de MEDIAPRO a reclamar la corresponent indemnització dels danys i perjudicis.

 1. 8. COM PROTEGIM LA TEVA PRIVACITAT?

Per conèixer com gestionem les teves dades et preguem llegeixis la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT i POLÍTICA DE COOKIES.

 1. QUAN I COM PODEN CANVIAR LES CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC?

MODIFICACIONS EN LES CONDICIONS D’ ÚS

MEDIAPRO es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes a la Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

La vigència temporal d’ aquestes Condicions d’ Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les Condicions d’ Ús modificades. De tot això els Usuaris seran oportunament informats, en funció de les circumstàncies.

MEDIAPRO podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment, sense necessitat de preavís, la prestació del servei de la Web o de qualsevol dels serveis, així com l’accés als continguts de la Web, sense que l’Usuari pugui reclamar cap indemnització per aquestes actuacions. Per tant, l’ Usuari accepta expressament que existeix aquesta facultat de MEDIAPRO i, a efectes aclariments, renuncia expressament a qualssevol accions de reclamació de danys i perjudicis que pogués interposar contra aquesta entitat per motiu de les actuacions relacionades en aquest apartat.

Si s’optés per donar per acabada la prestació del servei de la Web en els termes expressats en el paràgraf anterior, l’Usuari quedarà obligat a eliminar i/o destruir qualsevol material que hagués obtingut o descarregat de la Web i/o del portal en el qual s’ofereixen els continguts i els serveis, incloent-hi tots elsoftwarey documentació corresponent,  així com qualsevol còpia, impressió i instal·lació, si bé seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d’Ús.

En el cas que qualsevol disposició de les presents Condicions d’ Ús fos declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, l’ esmentada nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les presents Condicions d’ Ús.

El no exercici o execució per part de MEDIAPRO de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions d’ Ús no constituirà una renúncia al ell, llevat de reconeixement exprés i acord per escrit per la seva part.

Aquestes Condicions d’Ús romandran publicades al Web perquè puguis consultar-les sempre que ho desitges.

 1. COM POTS PLANTEJAR RECLAMACIONS?

LEGISLACIÓ APLICABLE, JURISDICCIÓ COMPETENT I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Sempre que la normativa vigent a l’ efecte no prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquesta Web serà d’aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi. L’Usuari i MEDIAPRO acorden sotmetre’ s als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, així com, si s’ escau, als Tribunals Arbitrals de consum o semblants als que es trobin adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pots adreçar-te per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat 2 de les presents Condicions d’Ús, que reproduïm aquí per a la teva major facilitat:

 • adreça postal de MEDIAPRO: av. Diagonal, 177-183, Edifici Imagina, 08018, Barcelona.
 • adreça de correu electrònic de MEDIAPRO per a Ubeat: info@ubeat.live

MEDIAPRO es compromet a buscar, en tot moment, una solució amistosa dels eventuals conflictes que poguessin sorgir.

En cas d’haver de formular qualsevol tipus de reclamació en relació amb la compra d’algun bé o servei realitzada a través de la Web, l’Usuari té addicionalment a la seva disposició la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea accessible en: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

© 2022 MEDIAPRODUCCIÓN, SLU. Tots els drets reservats.

Darrera actualització: 22/03/2022.